LET OP! Voorzorgsmaatregelen aangaande COVID-19. Klik hier

Privacy

Privacyverklaring
Persoonsgegevens die het Wegschap Tunnel Dordtse Kil verwerkt

Doordat u gebruik maakt van het aanvraagformulier voor de telecard voor bedrijven via onze website verwerkt de Kiltunnel persoonsgegevens over u. Voor de aanvraag van de Telecard verstrekt u naast uw bedrijfsgegevens ook gegevens van een contactpersoon. Dit zijn de volgende persoonsgegevens:

• Voornaam
• Achternaam

Geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
Naast bovengenoemde gewone persoonsgegevens vragen wij geen bijzondere persoonsgegevens van u.

Verwerkingsdoelen
De hierboven genoemde persoonsgegevens verwerken wij voor de volgende doelen:
• Informeren over eventuele wijzigingen van onze diensten;
• Telefonisch contact met u bij vragen;
• Sturen van onze factuur zodat de factuur op de juiste plek terechtkomt binnen uw organisatie.

Grondslag
De Kiltunnel verwerkt alleen persoonsgegevens wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. De wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang en publiekrechtelijke taak.

Bewaartermijn
De Kiltunnel zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Wij bewaren uw persoonsgegevens maximaal zes maanden na uw opzegging van de telecard.

Delen met derden
De Kiltunnel verstrekt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Kiltunnel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging
De Kiltunnel neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn opgenomen in onze regeling informatiebeveiliging. 

Privacybeleid (3 mei 2018)
Binnen de Kiltunnel wordt gewerkt met persoonsgegevens van medewerkers, passanten en andere externen. Persoonsgegevens worden verzameld voor het goed uitvoeren van de taken van de Kiltunnel. Men moet erop kunnen vertrouwen dat de Kiltunnel zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat. In deze tijd gaat ook de Kiltunnel mee met nieuwe ontwikkelingen. Nieuwe technologische ontwikkelingen, innovatieve voorzieningen, globalisering en een steeds meer digitale overheid stellen andere eisen aan de bescherming van gegevens en privacy. De Kiltunnel is zich hiervan bewust en zorgt dat de privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie, transparantie en gebruikerscontrole.

De Kiltunnel geeft met dit privacybeleid een duidelijke richting aan privacy en laat daarmee zien dat de privacy binnen de organisatie gewaarborgd, beschermd en gehandhaafd wordt. Deze regeling is van toepassing op de gehele organisatie en op alle gegevensverzamelingen van de Kiltunnel. Dit privacybeleid vormt tevens dé basis voor alle maatregelen die de Kiltunnel neemt voor het waarborgen van de privacy. Het fungeert als paraplu voor de regelingen voor het voeren van een goed privacybeleid.

Wettelijke kaders voor de omgang met gegevens
De Kiltunnel is verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en handhaven van het privacybeleid. Hiervoor gelden onder andere de volgende wettelijke kaders: - Europese Verordening; de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) - Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (Uitvoeringswet AVG)

Samenhang
De volgende documenten zijn voortgekomen uit het privacybeleid:

- Regeling privacy
- Privacyverklaring voor website
- Regeling bewaartermijnen
- Regeling cameratoezicht
- Regeling melden datalek
- Regeling informatiebeveiliging

Deze regelingen vormen samen het privacybeleid van de Kiltunnel.

Uitgangspunten
De Kiltunnel gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om en respecteert de privacy van betrokkenen. De Kiltunnel houdt zich hierbij aan de volgende uitgangspunten:

Rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie 
Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

Grondslag en doelbinding 
De Kiltunnel zorgt ervoor dat persoonsgegevens alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt.

Dataminimalisatie
De Kiltunnel verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. De Kiltunnel streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om de taken van de Kiltunnel goed uit te kunnen oefenen of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven. De bewaartermijnen zijn vastgelegd in de regeling bewaartermijnen.

Integriteit en vertrouwelijkheid
De Kiltunnel gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door de daartoe aangewezen personen en voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgt de Kiltunnel voor passende beveiliging van persoonsgegevens. Deze informatie is vastgelegd in de regeling informatiebeveiliging.

Delen met derden
In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt de Kiltunnel afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. Deze afspraken voldoen aan de wet. De Kiltunnel controleert deze afspraken jaarlijks.

Subsidiariteit
Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene zoveel mogelijk beperkt.

Proportionaliteit
De inbreuk op de belangen van de betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot de verwerking te dienen doel.

Rechten van betrokkenen
De Kiltunnel honoreert alle rechten van betrokkenen. Dit privacybeleid treedt in werking na vaststelling door de directeur van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil. Het beleid wordt jaarlijks geëvalueerd en indien nodig herzien.

Volg ons, meld je aan voor de nieuwsbrief