Fietsers bij de Kiltunnel

Veelgestelde vragen

Vraag en antwoord Groot Onderhoud Kiltunnel

Op deze pagina zijn de meest gestelde vragen over het groot onderhoud aan de Kiltunnel samengebracht. De vragen zijn gegroepeerd in een aantal rubrieken. Staat jouw vraag er niet bij? Stuur dan een e-mailbericht aan: info@kiltunnel.nl. We proberen je vraag dan zo snel mogelijk te beantwoorden.

Kunstwerk bij de Kiltunnel

Veelgstelde vragen

Ja, met uitzondering van naar verwachting vier weekenden waarin de Kiltunnel volledig zal zijn afgesloten. In de planning is rekening gehouden met de aanstaande renovatie van de Heinenoordtunnel. De werkzaamheden daar beginnen pas als het groot onderhoud van de Kiltunnel is afgerond

De gehele planning is gericht op het beperken van hinder. Door te kiezen voor spreiding van werkzaamheden en de twee tunnelbuizen een voor een aan te pakken, blijft een verbinding in twee richtingen, met uitzondering van vier weekenden volledige afsluiting, beschikbaar. Er worden, afhankelijk van de situatie op dat moment, aanvullende maatregelen genomen om hinder te beperken.

Ja, waarschijnlijk gedurende vier weekenden. De rest van de periode blijft tenminste een tunnelbuis open, die dan voor verkeer in twee richtingen geschikt is gemaakt.

Dat is in normale situaties niet de verwachting. Omdat het aantal beschikbare rijstroken tijdens het groot onderhoud gelijk is aan het aantal rijstroken op de toeleidende wegen, hoeft het verkeer niet in te voegen. Tijdens het groot onderhoud zijn er in de spits net zoveel tolstraten beschikbaar als anders. Buiten de spits kan het aantal beschikbare tolstraten lager zijn, maar dat zal naar verwachting geen invloed hebben op de doorstroming.

Omdat het verkeer gedurende twee periodes van tien weken in twee richtingen door een tunnelbuis wordt gevoerd, is er wel een grotere kans op files als gevolg van incidenten in de tunnel. Wanneer bijvoorbeeld een auto stil komt te staan in de tunnel, zal de tunnel tijdelijk moeten worden afgesloten. File als gevolg van een groot verkeersaanbod, is wel mogelijk. Dit laatste is niet anders dan buiten de periode van groot onderhoud.

Ja, er is met de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid een protocol afgesproken dat erin voorziet dat de hulpdiensten altijd gebruik kunnen maken van de tunnel. Daarbij is ook rekening gehouden met de mogelijkheid dat er een ongeval gebeurt in de enige tunnelbuis die open is voor het verkeer. Het protocol voorziet erin dat de tunnelbuis waarin gewerkt wordt direct beschikbaar komt om hulpdiensten vrije doorgang te kunnen verlenen.

Ja, met uitzondering van vier weekenden waarin de tunnel geheel zal zijn afgesloten. Tijdens het groot onderhoud is ook voor fietsers tenminste een tunnelbuis beschikbaar voor verkeer in beide richtingen.

Omdat het vervoer van gevaarlijke stoffen door de Kiltunnel slechts incidenteel plaatsvindt, voldoen de maatregelen die voor het reguliere verkeer worden genomen, naar verwachting ook voor deze categorie. Voor de zekerheid worden er voordat de werkzaamheden beginnen tellingen gedaan.

De Kiltunnel was al een categorie-C Tunnel en blijft dat na het groot onderhoud ook. Dit betekent dat de Heinenoordtunnel en de Kiltunnel in dit opzicht aan elkaar gelijk worden gesteld. Er worden dan ook geen verschuivingen van verkeerstromen verwacht.

Voor landbouwverkeer geldt hetzelfde als voor autoverkeer. Naar verwachting zal het aantal volledige weekendafsluitingen tijdens het groot onderhoud beperkt blijven tot vier weekenden. Daarnaast wordt er rekening gehouden met tweemaal een afsluitingsperiode van tien weken van steeds één tunnelbuis. De tunnel blijft dan wel vanuit twee richtingen bereikbaar, maar het (landbouw)verkeer wordt dan tijdelijk door een tunnelbuis geleid. In die situatie zal sprake zijn van vertragingen.

Ja, tijdens het groot onderhoud - alleen bij tegenverkeer - zal omwille van de veiligheid een lagere maximum snelheid gelden. De hoogte daarvan is nog niet vastgesteld.

Na afloop van het groot onderhoud wordt de verkeerssituatie van voor de werkzaamheden hersteld. Ter verbetering van de veiligheid worden enkele kleine aanpassingen gedaan, zoals het plaatsen van barriers die moeten voorkomen dat automobilisten vlak voor het tolplein kunnen keren.

Gedurende de werkzaamheden zal er sprake zijn van een tijdelijk gewijzigde verkeerssituatie, onder andere tijdens de twee perioden van tien weken waarin steeds één van de tunnelbuizen zal zijn afgesloten.

De roltrapgebouwen worden vervangen. Tijdens deze werkzaamheden zijn de roltrappen niet beschikbaar. Er zal, onder andere met behulp van borden, tijdig bekend worden gemaakt gedurende welke periode de roltrappen niet beschikbaar zijn.

De capaciteit van de N217 in de Hoeksche Waard is hierin bepalend, niet de werkzaamheden voor het groot onderhoud aan de Kiltunnel. Ook tijdens het groot onderhoud biedt de Kiltunnel tenminste evenveel rijstroken als de N217. Snelheidsbeperkende maatregelen tijdens het groot onderhoud kunnen wel voor beperkte vertraging zorgen.